පන්සිල් රැකීමෙන් ඔබට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ

කලින් පල කල ලිපි වලින් සීලය හා සිල් පද ගැන සහ ඒවායෙන් අකුසල් සිදුවන ආකාරය ගැන විධිමත් විස්තරයක් ඉදිරිපත් කළෙමි. මෙවර එම සීලයන් රැකීමෙන් ලැබෙන වරප්‍රසාද ගැන සටහන් කිරීමට සිත් විය. නුවණැති මනුෂ්‍යයෝ මෙම ලිපි පරිහරණය කිරීමෙන් නිසි ප්‍රතිඵල ලබත්වා !!

ප්‍රාණඝාතයෙන් හෙවත් පර පණ නැසීමෙන් වැලකීමෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ
1.ආරෝහ පරිනාහ සම්පත්තිතා - හැඩි දැඩි උස මහත ශරීරයක් ලැබීම.

2. ජව සම්පත්තිතා - ශරීරයේ ශක්තිමත් බව ලැබීම.

3. සුප්පතිට්ඨිත පාදතා - මනාව පොළවේ පිහිටන පතුල් ලැබීම.

4. චාරුතා - රන්වන් පාට සිරුරක් ලැබීම.

5. මුදුතා - මෘදු මොලොක් ශරීරයක් ලැබීම.

6. සුචිතා - නිර්මල පිරිසිඳු පැවතුම් ඇතියකු වීම.

7. සුරතා - සෑම කටයුත්තකම ශූරයකු, දක්‍ෂයකු වීම.

8. මහබ්බලතා - මහා බලවන්තයකු වීම.

9. විස්සට්ඨ වචනතා - නොපැකිලව වචන ප්‍රකාශකල හැකි බව.

10. ලෝක පියතා - ලෝ වැසියන්ට ප්‍රිය මනාප අයෙකු වීම.

11. නේලතා - දොස් පහ කිරීමේ හැකියාව ඇති බව.

12. අභෙජ්ජ පරිඝතා - කේලාම් ඇසීමෙන් නොබි‍‍‍ඳෙන පිරිසක් ලැබීම.

13. අවිජම් භිතා - කුමන කරුණකදීවත් තැති නොගැනීම.

14. අප්පධංසිතා - අනුනට විනාශ කල නොහැකි ජීවිතයක් ලැබීම.

15. පරුක්කමේන ආදරනතා - අනුන්ගේ උපක්‍රම වලින් නොමැ‍රෙන බව.

16. අනන්ත පරිවාරතා - බොහෝ පරිවාර සම්පත් ඇති බව.

17. සුරූපතා - සුරූපී පුද්ගලයකු වීම.

18. සුසන්ඨානතා - මනා හැඩරුව ඇති ශරීරයක් ලැබීම.

19. අප්පාබාධතා - රෝගාබාධ අඩු පුද්ගලයකු වීම.

20. අසෝකිතා - ‍ශෝක නොකරන්නකු වීම.

21. පියේහි මනාපේහි සද්ධිං අවිප්පයොගතා - ප්‍රිය මනාප පුද්ගලයන්ගෙන් වෙන් වන්නට සිදු නොවීම.

22. දීඝායුකතා - දීර්ඝායු ලබන්නකු වීම.

23. අංග පච්චාංග සම්පන්නතා - අඟ පසඟ මනාකොට පිහිටි ශරීරයක් ලැබීම.


අදත්තාදානයෙන් හෙවත් අනුන් සතු දෙය සොරෙන් නොගැනීමෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ

1. මහද්ධනතා - මහා ධනවතෙකු විම.

2. පහුත ධන ධඤ්ඤතා - බොහෝ ධන ධාන්‍ය ලැබීම.

3. අනන්ත භෝගතා - භව බෝග සම්පත් බොහෝ ඇති වීම.

4. අනුප්පන්න භෝග ථාවරතා - ලැබුනු භවභෝග විනාශනොවී පැවතීම.

5. ඉච්චිතානං භෝගානං ඛිප්ප පටිලාභතා - කැමති යම් වස්තුවක් වේද එය වහා ලබන්නෙකු වීම.

6. රාජ, චෝර, උදක, අග්ගි, අප්පිය දායාදේහි, ආසාධාරණ භොගතා - රජ, සොර, ජල, ගිණි හා අප්‍රිය දරුවන්ට තම වස්තුව විනාශ කළ නොහැකි බව.

7. අසාධාරණ ධන පටිලාභතා - අන්‍යයන්ට වඩා විශේෂ ධන වාසනා ඇතිවීම.

8. ලෝකුත්තමතා - ලෝකයේ පිළිගත් උත්තමයකු වීම.

9. නත්ථික භාවස්ස අජානන්නතා - නැත යන වචනය අසන්නකු නොවීම.

10. සුඛ විහාරතා - සැප විහරණ ඇත්තෙකු වීම.


කාමමිථ්‍යාචාරය හෙවත් අනාචාර කාම සේවනයෙන් වැලකීමේ ප්‍රතිලාභ

1. විගත පච්චත්ථකතා - සතුරන් නැති කෙනෙකු වීම.

2. සබ්බජන පියතා - සියළු ජනතාවට ප්‍රිය කෙනෙකු වීම.

3. අන්නපාන වත්ථ සයනාදීනං ලාභිතා - ආහාර පාන, ඇඳුම් පැළඳුම්, ඉඳුම් හිටුම් නොඅඩුව ලැබීම.

4. සුඛ සයනතා - සුවසේ නින්ද යාම.

5. සුඛා පටිභුඤ්ඤනතා- සැපසේ පිබිදීම.

6. අපාය භය විනිර්මුත්තතා - අපාය භය නැත්තෙකු වීම.

7. ඉත්ථිභාව, පණ්ඩකච, නපුංසකාච, පටලාභස්සවා අභබ්භතා - ස්ත්‍රියක්ව, පණ්ඩකව, නපුංසකව, උභතෝ ඛ්‍යංජනකව ආදී අභව්‍ය තත්වයකින් නූපදීම.

8. අක්කෝධනතා - ක්‍රෝධය අඩු පුද්ගයකුවීම.

9. පච්චක්ඛ කාරිතා - පරීක්‍ෂාකර කටයුතු කරන්නෙකු වීම.

10. අපන්නක් ඛන්ධතා - කරබා නොගත් හිස කෙලින් ඇත්තෙකු වීම.

11. අන‍ධෝමුඛතා - බිය සැක නිසා බිම බලාගෙන සිටින්නකු නොවීම.

12. ඉත්ථි පුරිසානං අඤ්ඤමඤ්ඤ පියතා - ඔවුනොවුන් ප්‍රිය මනාප අඹු සැමියන් ලැබීම.

13. පරිපුණ්න ඉන්ද්‍රියතා - ඉන්ද්‍රියන්ගේ පිරුන ස්වභාවයක් ඇති බව.

14. පරිපුණ්න ලක්ඛනතා - ශරීරය පිරුණු ස්ව‍භාවයෙන් යුක්ත බව.

15. නිරාසංකතා - සැක සංකා නැති පුද්ගලයකු වීම.

16. අප්ප උස්සුකතා - මහන්සි නොවී ධනය ලැබීමේ භාග්‍ය වන්තයකු වීම.

17. සුඛ විහාරිතා - සැප විහරණ ඇත්තෙකු වීම.

18. අකුතෝ භයතා - කුමන කරුණකදීවත් කිසිම තැනකදීවත් බිය නොවීම.

19. පිය විප්පයෝග උභාවිතා - ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන් නොවන්නෙකු වීම.


මුසාවාදයෙන් හෙවත් බොරු නොකීමෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ

1. විප්පසන්න ඉන්ද්‍රියතා - අතිශයෙන් ප්‍රසන්න ඉන්ද්‍රියන් ලැබීම.

2. විස්සට්ඨ මධුර භාණිතා - ඉතා මිහිරි කට හඬක් ලැබීම.

3. සමසිත සුද්ධ දන්තතා - සමානව පිහිටි සුදුවන් දත් දෙපලක් ලැබීම.

4. නාති ථුලතා - අශෝභන ලෙස ශරීරය මහත් නොවීම.

5. නාති කිසතා - අශෝභන ලෙස ශරීරය කෙට්ටු නොවීම.

6. නාති රස්ථතා - අශෝභන ලෙස ශරීරය මිටි නොවීම.

7. නාති දීඝතා - අශෝභන ලෙස ශරීරය උස් නොවීම.

8. සුඛ සම්පස්සතා - සැප ස්පර්ශ කිරීමේ භාග්‍ය ලැබීම.

9. උප්පල ගන්ධ මුඛතා - මහනෙල් මල් සුවඳ ඇති මුඛයක් සහිත වීම. කට දුගඳ නොවීම.

10.සුස්සුක පරිජනතා - පරිවාර ජනයා තමාට කීකරු විම.

11. ආදෙයා වචනතා - තමන් කියන වචනය අනුන් විශ්වාස කිරීම.

12.කමලුප්පල සදසි මුදු ලෝහිත තනුක ජිව්හතා - නෙළුම් මල් පෙත්තක් මෙන් මෘදු රත්පැහැ, රස හොඳින් දැනෙන දිවක් ලැබීම.

13. අනුද්ධනතා - උඩඟු නොවන කෙනෙකු වීම.

14.අචපලතා - වෙනස්වන අදහස් හා ක්‍රියා නැති කෙනෙක් වීම.


සුරාමේරයෙන් හෙවත් මත් ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් වැලකීමන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ

1. අතීත අනාගත පච්චුපන්නේසු කිච්ච කරණියේසු ඛිප්පං පටිවිජ්ජා නත්තා - තුන් කල්හිම කරන සියළු කටයුතු පිළිබඳව මනා අවබෝධය ඇතිබව.

2. සදා උපට්ඨිත සතිතා - සැම කල්හිම සිහි නුවණින් යුක්ත වීම.

3. අනු උම්මත්තතා - උන්මත්තක භාවයට නොපැමිණීම

4. ඤාණවන්තතා - නුවණැති අයෙකු වීම.

5. අනලසා - කම්මැලි නොවීම.

6. අජලතා - නොහික්මුනු ජඩ වැඩ නොකිරීම.

7. අනේල මුගතා - කෙලතොලු නොවීම.

8. අමන්තතා - තරුණ මද, ආරෝග්‍ය මද , ආදියෙන් මත් නොවීම.

9. අප්පමත්තතා - අප්‍රමාද විහරණ ඇතිබව.

10. අසම්මෝහතා - මෝහයෙන් මුලා නොවී කටයුතු කිරීම.

11. අච්ඡම් භිතා - තැති ගැනීම් නැති බව.

12. අසාරම්භතා - එකට එක නොකිරීම.

13. අනි ඉස්සුකිතා - ඊර්ෂ්‍යා නොකරන බව.

14. සච්ච වාදිතා - සත්‍ය වචනය කතා කිරීම.

15. අපිසුනා පරුසා, සම්පප්පලාප වාදිතා - කේලාම්, පරුෂ, හිස් වචන කතා නොකරන්නෙකු වීම.

16. රත්තින්දිව මතන්දිතතා - දිවා රෑ දෙකෙහි අලස බවින් තොරව කටයුතු කරන්නෙකු වීම.

17. කතඤ්ඤුතා - කළගුණ දන්නෙකු වීම.

18. කතවේදිතතා - කළ උපකාරයට ප්‍රති උපකාර කරන්නෙකු වීම.

19. මච්ඡරියනතා - මසුරු බව අඩු අයෙකු වීම.

20. චාග වන්තතා - ත්‍යාගවන්‍ත‍යකු වීම.

21. සීල වන්තතා - සීලවන්තයකු වීම.

22. උජුතා - සෘජු ගති පැවතුම් ඇති කෙනෙකු වීම.

23. අක්කෝධනතා - ක්‍රෝධ නොකරන සත් පුරුෂයකු වීම.

24.හිරිමතා - පව් කිරීමට ලැජ්ජා ඇති කෙනෙකු වීම.

25. ඔත්තප්පතා - පව් කිරීමට බිය ඇත්තකු වීම.

26. උජු දිට්ඨිකතා - සෘජු අදහස් ඇති කෙනෙකු වීම.

27. මහා පඤ්ඤතා - මහා ප්‍රඥාවන්‍තයෙකු වීම.

28. මේධාවිතා - මහා චිත්ත ශක්තියක් ඇත්තෙකු වීම.

29.පණ්ඩිතා - දාර්ශනික අදහස් ඇත්තෙකු වීම.

30.අත්ථානත්ථ කුසලතා - අර්ථය අනර්ථය වැටහෙන හසල බුද්ධියක් ඇති බව.


ඉහත දේවල් පිළිබඳව නිවැරදි වැටහීමක් ඇතිකරගෙන කණ්නාඩියක් ඉදිරියට ගොස් ස්වයං අධ්‍යාත්මික හා බාහිර පරීක්‍ෂාවක යෙදීය හැකියි. එමඟින් තමා පෙරකල කුසල කර්මයන් මොනවාද, අකුසල කර්මයන් මොනවාද, අඩුපාඩු මොනවාද, මතුවට එම අඩුපාඩු සම්පූර්ණ කරගැනීමට සහ පවතින යහපත් දේවල් ඉදිරියට ඒ ආකාරයෙන් පවත්වා ගැනීමට, වැඩිදියුණු කර ගැනීම‍ට, කවර ආකාරයේ දේවල් කළ යුතුද යන්න ගැන ගැඹුරු ‍විමර්ශණයක යෙදිය හැකිවෙයි. එසේම බාහිර ආටෝපයන් සඳහා කාලය ශ්‍රමය මුදල් ආදිය අනවශ්‍ය පරිදි වැයකිරීමෙන් වැලකීමටත් එය පිටුවහලක් වේවි. ධර්මය සන්දිට්ඨික ගුණයෙන් යුතුයි මේ ආත්මයේදීම පල ලැබිය හැකියි. එසේම අකාලික ගුණයෙන් යුතුයි එනම් මනා කොට පිලි පැදීමෙන් කවර කලක වුවද ප්‍රතිඵල ලැබීම ඒකාන්තයි.

Reactions: